Kvalitetpolicy

Det är kundens krav, behov och förväntningar som är styrande för vårt arbete

 • Verksamheten bygger å långsiktiga och varaktiga relationer i samverkan med kunden
 •  Varje uppdrag vi åtar oss ska utföras till kundens fulla belåtenhet
 •  Arbetet fokuseras på att leverera rätt tjänst och produkt, i rätt tid och till rätt pris
 • Vi skall utveckla våra arbetsprocesser i syfte att effektivisera verksamheten
 •  Varje medarbetare ska vara kompetent för sin uppgift och tilldelas ansvar och befogenheter för att på ett engagerat sätt kunna uppfylla kundens krav
 •  Vi ska utveckla samarbetet med branchorganisationerna
 •  Genom utvärdering av processers effektivitet och mätning av kundnöjdheten skapar vi underlag för ständiga förbättringar
 • Vi ska uppträda affärsmässigt med god etik och moral
 • Vi ska göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare och känd bland våra kunder och leverantörer
 • Vid ledningens genomgångar granskas och utvärderas kvalitetspolicyns fortsatta lämplighet
 
 

Miljöpolicy

Stadens Golv AB ska genom aktivt miljöarbete verka för att förebygga och minimera föroreningar som på ett negativt sätt påverkar miljön och människors hälsa.

Detta ska vi uppnå genom att:

 • Minimera våra betydande miljöaspekter
 • Ta hänsyn till de fastställda regionala och lokala miljömålen
 •  Alltid arbeta med ständiga miljöförbättringar
 •  Följa tillämplig lagstiftning, föreskrifter och andra miljökrav
 • Skapa förutsättningar för miljöriktigt genomförande av våra uppdrag
 • Marknadsföra miljöanpassade produkter utifrån marknadskraven
 • Samverka med Golvbranchens Riksorganisation och Byggkeramikrådet om normer och metoder för att minska miljöbelastningen
 •  Ställa miljökrav på våra leverantörer
 •  Utbilda vår personal i verksamhetsrelaterad miljökunskap så att de därigenom stimuleras till aktiva miljöinsatser
 •  Ha beredskap för miljönödlägen
 •  Utvärdera miljöpolicyns fortsatta lämplighet vid ledningens genomgångar
 •  Göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare samt känd hos våra kunder, leverantörer och andra intressenter

 

Arbetsmiljöpolicy

Vi ska arbeta efter följande riktlinjer

 • Vi ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt tillämpliga krav i arbetsmiljölagstiftningen och andra krav
 • Vi ska arbeta på ett sådant sätt att ohälsa och skada i arbetet förebyggs och en för övrigt tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Detta kräver alla engagemang
 • Vi ska ständigt förbättra hantering av arbetsmiljöfrågor och vår arbetsmiljöprestanda
 •  Ingen ska behöva drabbas av ohälsa eller skador på grund av brister i arbetsmiljön
 •  Användning av alkohol och droger under arbetstid är förbjudet. Alkoholanvändning under fritid får ej påverka arbetet negativt. Medicinanvändning som kan ge arbetsmiljörisker ska anmälas till företaget
 • För varje verksamhetsdel ska arbetsmiljörisker identifieras och bedömas löpande och förebyggas. Skyddsåtgärder ska fastställas och dokumenteras
 • Arbetsmiljöfrågor ska ingå som en integrerad och naturlig del i vår verksamhet och ska behandlas i direkt anslutning till de övriga vardagliga frågorna och i samverkan med anställda
 • Medarbetare som tilldelas arbetsmiljöuppgifter ska ges kunskaper om arbetsmiljö, ha kompetens att driva arbetsmiljöfrågor, samt tilldelas resurser och befogenheter att lösa arbtesmiljöproblem
 •  Nyanställda, vikarier och omplacerade ska ges erforderlig information, utbildning och träning i arbetsmiljöfrågor
 •  Vid inköp av arbetsutrustning och produkter som kan innehålla hälsovådliga ämnen ska arbetsmiljöfrågorna beaktas
 •  Personlig skyddsutrustning ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen och användas
 • Ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete samt rehabiliteringsarbete ska bedrivas
 • Vid ledningens genomgångar ska arbetsmiljöarbetet följas upp och utvärderas. Beslut om förbättringsåtgärder fastställs vid behov
 •  Vi ska göra vår arbtesmiljöpolicy förstådd bland våra medarbetare och tillgänglig för våra intressenter
 •  VD har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön även om denne tilldelat arbetsmiljöuppgifter till utpekade personer i organisationen
 •  Vid ledningens genomgång granskas och utvärderas policyns fortsatta lämplighet